Scroll Top

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego: „Posadzto.pl”

WSTĘP

Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://posadzto.pl zajmuje się Konrad Chlipała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konrad Chlipała Clickarts z siedzibą przy ul. Sadka 44, 30-690 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6792765631.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@posadzto.pl

Data publikacji Regulaminu: 10.05.2022 r.

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin, jest dostępny pod adresem: https://posadzto.pl/regulamin/

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresemhttps://posadzto.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca: 

Konrad Chlipała Clickarts

ul. Sadka 44
30-690 Kraków
NIP: 6792765631, REGON:  120987401

KONTO BANKOWE:05 2490 0005 0000 4500 7335 9060

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem SklepuSprzedawca prowadzi  na stronie www.posadzto.pl sprzedaż elektronicznych projektów rabat i donic ogrodowych:

a) e-book/projekt – w formie płatnego przesłania pliku z formie pdf na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia,

 1. Warunkiem zakupu jest nie rejestracja Kupującego i założenie Konta w Sklepie Posadzto.pl.
 2. Kupujący w jednym Zamówieniu może złożyć po jednym zamówieniu na każdy  projekt. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień.
 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
 1. połączenia internetowego,
 2. standardowej przeglądarki internetowej,
 3. aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).
 3. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3. IV.
 5. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
 6. Produkty są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 7. Po zamówieniu i zaksięgowaniu wpłaty, system generuje link dla Kupującego. Zamówienie jest dostępne przez 5 kolejnych, następujących po sobie dni, jako data początkowa jest liczona godzina księgowania wpłaty. W otrzymany link kupujący może kliknąć 5 razy. Po każdym kliknięciu dochodzi do pobrania pliku pdf z projektem.
 8. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
 1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
 2. ingerowania w jego zawartość;
 3. publikacji,
 4. dystrybucji,
 5. powielania;
 6. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
 7. oddawania w najem;
 8. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 9. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
 2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera produkt poprzez kliknięcie na przycisk „Składam zamówienie”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienie klikając w przycisk „Kupuję i Płacę”
 3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane , numer telefonu, adres email oraz dane adresowe.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
 5. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
 • E-book – dostarczenie mailem
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24
 2. Dostępne formy płatności:

– Szybkie płatności Przelewy 24.

– Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

– Płatność BLIK-iem

 1. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „Przelewy 24”, zostanie przekierowany na stronę systemu Przelewy24 w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:
 1. Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 2. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne.
 3. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do Klienta ebooka przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.
 4. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Klient ma 5 dni na pobranie ebooka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie link stanie się nieaktywny. Klient może zwrócić się do sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do ebooka po czasie ważności pierwszego linku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. E-book: Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka z projektem (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności.

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  • w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamację należy zgłosić wysyłając wiadomość email na adres sklep@posadzto.pl
POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021 roku.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na kontakt@posadzto.pl

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.